Üldtingimused | Telegrupp AS

www.telegrupp.ee/yldtingimused          kinnitatud 10.02.2023

Teenuste osutamise ning nõrkvoolusüsteemide üldised hoolduse, ekspluatatsiooni- ja garantiitingimused

Lugupeetud klient!

Telegrupp AS eesmärk on müüa, paigaldada ja hooldada vaid kvaliteetseid, pikaajalist kliendi rahulolu tagavaid süsteeme, mis teenindavad kliente ka garantiijärgsel perioodil.

Kui teil tekib mingeid probleeme meie poolt müüdud lahenduste ja teenustega, siis palume sellest meid  kindlasti teavitada e-posti aadressil tehnika@telegrupp.ee  või telefonil 6800888.

Garantii kehtimiseks on oluline, et olete tutvunud hoolduse, ekspluatatsiooni- ja garantiitingimustega ning järgite nendes toodud nõudeid ja piiranguid.

ÜLDSÄTTED

Käesolevad üldtingimused reguleerivad Telegrupp AS poolt pakutavate teenuste osutamist, installatsioonitööde garantiid ja Kliendile (üheskoos nimetatuna Pooled) müüdud nõrkvooluseadmete (edaspidi NVS) ja teenuste (edaspidi Teenused) garantiid, rikete kõrvaldamist ja poolte vastutust.

NVS alla käesoleva Üldtingimuste mõistes kuuluvad arvutivõrgu aktiivseadmed, valvesüsteemid, videovalve- ja jälgimissüsteemid, läbipääsusüsteemid, automaatsed tulekahjusignalisatsiooni- ja kustutussüsteemid, telefonisidesüsteemid, TV jaotusvõrgu süsteemid, helindussüsteemid, konverentsisüsteemid, õekutsesüsteemid.

Teenuste alla kuuluvad kõik Telegrupi poolt pakutavad teenused (edaspidi nimetatud Teenused).

Installatsioonitööde alla kuuluvad kõik tööd, mis on minimaalselt vajalikud töötava ja eesmärgipärase süsteemi üleandmiseks. Garantii korras tehtavate tööde alla ei kuulu NVS konfigureerimine või seadistuste muutmine.

Mistahes täiendavad pooltevahelised kokkulepped on käesoleva Üldtingimuste suhtes ülimuslikud vaid nendes osades, mis lähevad vastuollu käesolevate Üldtingimustega. Muus osas kehtivad käesolevad Üldtingimused.

Käesolevad Üldtingimused on kõigile kättesaadavad interneti aadressil www.telegrupp.ee/yldtingimused. Telegrupp AS võib teha etteteatamata muudatusi Üldtingimustes, ning muudatused jõustuvad kõigile klientidele vahetult pärast muudatuste avaldamist eelpool toodud interneti aadressil.

Poolte vahelistes suhetes lähtutakse Töövõtulepingust, Teenuse osutamise lepingust, Müügilepingust, Seadmete Üürilepingust, Teenustaseme lepingust (SLA) ja Üldtingimustest vastavalt toodud prioriteetsusjärjekorrale. Samaväärsete dokumentide hilisem säte tühistab varasema.

TEENUSTE KASUTAMINE

TELEGRUPP AS teenuste kasutamise aluseks on Poolte vahel sõlmitud Leping. Leping reguleerib Poolte omavahelist suhtlust, õigusi ja kohustusi ning määratleb Kliendi poolt kasutatavad TELEGRUPP AS teenused.

Kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist või muutmist kirjalikus vormis allkirjastamise teel, võivad Pooled Lepingu sõlmida või muuta ka muus vormis. TELEGRUPP AS-il on igal ajal õigus nõuda mistahes vormis sõlmitud Lepingu vormistamist kirjalikult ühtse lepingudokumendi allkirjastamise teel.

Lepinguks loetakse ka ühe Poole või teisele Poolele esitatud üheselt mõistetavat tahteavaldust. TELEGRUPP AS-il on õigus nõuda Kliendilt tahteavalduse esitamist kirjalikus vormis.

Telegrupi AS -i poolt sideettevõtjate teenusete vahendamisel Kliendile, kehtivad viimasele sideettevõtja poolsed teenuste kasutamise tingimused, õigused, kohustused ja vastutus. Kliendile kuuluvaid seadmeid ja Kliendi kohtvõrku hooldab ning nende rikkeid kõrvaldab TELEGRUPP AS vaid kokkuleppel Kliendiga ning eraldi tasu eest. Kui Telegrupi teenust ei ole võimalik kasutada rikkis või valesti seadistatud kliendiseadme tõttu, siis see ei vabasta Klienti Lepinguga võetud kohustuste täitmisest.

Tasu maksmise kohustus kehtib ka teenuste kohta, mis tehakse Kliendi huvides täiendavalt Kliendi korralduse alusel osutatud teenustele, samuti teenuste kohta, mis on vajalikud ja seotud ärisuhetega (nt transpordi-, side- või postikulud).

TELEGRUPP AS võib Kliendile määrata krediidipiiri, mille ületamisel loetakse, et Klient ei ole temale osutatud Teenuse eest õigeaegselt tasunud. Sellest krediidipiirist informeerib TELEGRUPP AS Klienti Lepingu sõlmimisel või krediidipiiri määramisel koheselt.

TELEGRUPP AS ja Klient võivad kirjalikult leppida kokku ettemaksus ja tagatistes TELEGRUPP AS teenuste osutamise eeldusena.

Kui Klient ei ole saanud  NVS või Teenuste eest arvet vastavalt sõlmitud lepingule, on ta kohustatud pöörduma TELEGRUPP AS poole kordusarve väljastamiseks. Klient ei vabane arve tähtaegse tasumise kohustusest, kui ta ei ole temale saadetud arvet kätte saanud, kuid ei ole TELEGRUPP AS sellest teavitanud.

TELEGRUPP AS-il on õigus ühepoolselt ilma sanktsioonideta Leping, Teenuse osutamine või NVS tarne peatada, kui Klient ei tasu arveid õigeaegselt, või muul viisil oluliselt rikub Lepingut. Teenuse osutamise taasalustamise kulud kannab Klient.

POOLTE KOHUSTUSED

Klient kohustub kasutama Teenuseid ja NVS ainult sihtotstarbeliselt ja viisil, mis ei tekita kahju TELEGRUPP AS-ile ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega.

Klient vastutab TELEGRUPP AS teenuste ja NVS tarbimisega kaasnevate kohustuste täitmise eest, sõltumata sellest kas Klient on tarbinud TELEGRUPP AS teenust ise või on võimaldanud selle tarbimist kolmandale isikule.

TELEGRUPP AS kohustub teavitama Klienti mõistliku aja jooksul, kuid mitte vähem kui viis (5) tööpäeva ette, kõigist teadaolevatest ning planeeritud remondi- ja hooldustöödest, mis võivad häirida TELEGRUPP AS teenuste või NVS kasutamist Kliendi poolt

POOLTE TEABEVAHETUS

Telegrupp AS on õigus Kliendiga peetavaid telefonikõnesid salvestada hilisema tõendamise eesmärgil.  Pooled kasutavad teise poole teavitamiseks eelkõige e-posti või muid elektroonseid kanaleid hilisemat taasesitamist võimaldaval moel. Pooled lepivad kokku, et telefonikõnedes ja e-posti teel tehtud kokkulepped on pooltele siduvad, kui neid on võimalik hiljem taasesitada.

KONFIDENTSIAALSUS. NÕUETE LOOVUTAMINE

TELEGRUPP AS ja Kliendi vahelisi õigussuhteid puudutav informatsioon on konfidentsiaalne. TELEGRUPP AS ei avalda Kliendi kohta käivat informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Klient on sellega eelnevalt nõustunud Lepingus või kui selline kohustus tuleneb seadusest.

TELEGRUPP AS-il on õigus avaldada Kliendi suhtes tekkinud võlanõude sissenõudmiseks vajalikke andmeid kolmandatele isikutele, sh, inkassoettevõtetele või seoses kohtumenetlusega.

TELEGRUPP AS-l on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue kolmandale isikule. Klient on kohustatud hüvitama TELEGRUPP AS-ile seoses TELEGRUPP AS või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega kantud kulud.

NVS SEADMETE GARANTII JA EKSPLUATATSIOON

TELEGRUPP AS-i poolt tarnitud, müüdud või paigaldatud NVS seadmetele kehtib minimaalselt 12-kuuline garantii.

Kui NVS seadmete tootjapoolne garantii erineb Üldtingimustes sätestatust, siis kehtib esimene.

NVS garantii tootjapoolsed piirangud on käesolevate Üldtingimuste suhtes ülimuslikud.

Telegrupp AS annab installatsioonitöödele 2-aastase garantii. Garantii hakkab kehtima alates garantii alguse kuupäeva fikseerivast, Poolte allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise aktist, selle puudumisel vastava ostu-müügi arve kuupäevast alates.

Üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega või ostu-müügi arve tasumisega kinnitab Klient nõustumist Käesolevate Üldtingimustega.

Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:

Kui NVS tõrgeteta toimimine eeldab korralist hooldust ja rike on põhjustatud sellest, et süsteemi pole vastavalt nõuetele hooldatud.

NVS rike on tekkinud voolukatkestuse, pingekõikumise, loodusnähtuse (välgulöök, üleujutus), keskkonnatingimuse (liigniiskus, liigkõrge temperatuur, madal temperatuur, kondensaadi teke) või õnnetusjuhtumite (tulekahju, plahvatus jne) tõttu.

Klient ei ole NVS kasutamisel jälginud ekspluatatsioonitingimusi.

NVS seadmetel on mehhaanilised kahjustused.

Kahjustused on põhjustatud võõrkehade, ainete, vedelike või putukate sattumisest NVS seadmete sisemusse.

Kahjustused on põhjustatud mittestandardsete ja/või mittekvaliteetsete kulumaterjalide, varuosade või lisatarvikute kasutamisest.

NVS rike on põhjustatud seadme normaalsest kulumisest või seadme osa piiratud elueast (hõõglambid, akud, patareid, filtrid, kaitsmed), samuti ei kuulu tasuta garantiitööde alla käiturmehhanismide puhastamine.

TELEGRUPP AS -il on õigus ühepoolselt garantii kehtivus peatada ja Teenuste osutamisest loobuda, kui Kliendil on TELEGRUPP AS -ile tähtajaks tasumata arved, või muud täitmata kohustused.

TELEGRUPP AS -il on õigus valida, kas garantiiteeninduse käigus seadmed parandatakse tasuta, vahetatakse uue samasuguse või teise samaväärse toote vastu välja.

Garantii teostamise kohaks on TELEGRUPP AS -i teenindussalong, mille asukoha leiab veebilehelt www.telegrupp.ee/kontakt. Klient kohustub tasuma töötaja väljakutse või seadmete transpordi maksumuse. Seadmed ja komponendid, mis vahetatakse välja garantiikorras, kuuluvad TELEGRUPP AS-ile.

NVS osas, mille puhul garantii ei kehti, jääb TELEGRUPP AS -le õigus nõuda kliendilt tasu asenduste või remondi eest.

TELEGRUPP AS ei vastuta võimalike kahjude eest, mida NVS on otseselt või kaudselt tekitanud inimestele või varale juhul, kui selle kahju põhjustas toote paigaldus- või kasutusreeglite eiramine.

Alljärgnevad NVS vajavad perioodilist korralist hooldust:

Videovalve- ja -jälgimissüsteemid

Automaatsed tulekahju signalisatsiooni- ja kustutussüsteemid

Liikumisanduritega valvesüsteemid

Õekutsesüsteemid

Konverentsisüsteemid

Lahtiste liikuvate osadega (käiturmehhanismid) seadmed.

Hooldust peab teostama vaid selleks vastava koolituse läbinud isik või seadme müüja poolt volitatud ettevõte.

KESKKONNAHOID JA JÄÄTMEKÄITLUS

Telegrupp AS võtab oma klientidelt tasuta vastu Telegrupp AS-ist ostetud vanad elektroonikaseadmed ja pliiakud.

Vana elektroonikat saab tagastada Telegrupp AS müügikohas aadressil Töökoja 3, 11313 Tallinn, tel. +378 6831 555

Kokku kogutud ohtlikud jäätmed saadame edasi utiliseerimisele. Meil on sõlmitud jäätmekäitlusleping firmaga BASE Metal OÜ.

KOHALDATAV ÕIGUS. VAIDLUSTE LAHENDAMINE. AEGUMINE

Lepingust tulenevaid vaidlusi ja lahkarvamusi lahendatakse heas usus ja koostöövaimus peetavate läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised osutuvad tulemusetuks, annavad pooled vaidluse lahendada Harju Maakohtule.

Kliendi ja TELEGRUPP AS vahelistele suhetele, sealhulgas kõigile Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kõigi Lepingutest ja muudest Poolte vahelisi suhteid reguleerivatest dokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.