BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190816T090345Z DESCRIPTION:\n\n \n\nWi-Fi – vundamendist kasutajakogemuseni!\n\nKõik al gab vundamendist\, ka traadita võrk. Kas wifi tegemisega saavad hakkama k õik? Loomulikult suudab iga Sulev ehitada pilvelõhkuja\, mis on ilus\, k ena\, tugev ja väga hea. Nagu ütleb Eesti vanasõna: Suuga teeb suure li nna\, käega ei kärbsepesagi.\n\nNäitame teile\, kuidas planeerida traad ita sidet\, kaabeldada nii\, et 802.3bt tüüp4 (100W) ei süütaks korrus ejaotla magistrali ning kuidas valida õiged tugijaamatüübid ning haldus tarkvara.\n\n \n\nPäeva teemad:\n\n* Traadita võrgu disain – Räägime \, milleks Wi-Fi disaini vaja on\, miks traditsioonilised lähenemised ( “eksperdi kõhutunne” või “üks tugijaam x ruumi / ruutmeetri kohta ”) ei tööta ning millised lähenemised töötavad.\n* Plaani kontroll ja mastid – Kuigi tänapäevased simuleeritud võrgu plaanid on õigete sisendandmete korral väga täpsed\, tasub enne suuremahulisist paigaldust luua ajutised võrgud ning simulatsiooni ja mõõdistuste vastavust kontr ollida. Näitame erinevatesse tingimustesse mõeldud mastisüsteeme\, mis kiirendavad plaani valideerimist nii kontorites\, kõrgetes ladudes kui v äljas.\n* Kaabeldus – Traadita päev ei saaks traadita toimuda – mill istele tingimustele peab vastama Wi-FI võrgu vundamendiks olev kaablivõr k? Süsteemset kaabeldust üldiselt võrguseadmetega sama tihti ei vahetat a\, seega peab kaablivõrk garanteerima töökorra ja jõudluse mitmeteks tehnoloogilisteks generatsioonideks.\n* Seadmed ja tarkvara – Lõppseadm ed\, tugijaamad\, kontrollerid\, kommutaatorid\, haldustarkvara – planee rimise algfaasis kirjeldatud teenuse tagamiseks on olulised kõikide süst eemi komponentide võimekused ning võimalused. Aruba näitab uusi seadmei d ning traadita- ja traadiga võrgu halduskulude minimeerimiseks mõeldud platvormi.\n\n \n\nTraadita tähendab parem traat!\n\n \n\n \n\nKohtumisen i!\n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20190924T170000 DTSTAMP:20190816T080817Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20190924T090000 LAST-MODIFIED:20190816T090345Z LOCATION:Erinevate Tubade Klubi\, Telliskivi 60-A1-65 ORGANIZER;CN="Karinee Hool":mailto:Karinee.Hool@telegrupp.ee PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=et:Telegrupp AS - Wi-Fi – vundamendist kasutajakogemusen i! TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000601C9B8DCE3CD501000000000000000 01000000012E095B5ADB74443BEE9827BAC6B091F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

< /p>

 \;

Wi-Fi – vundamendist kasutajakogemuseni!

Kõik algab vunda mendist\, ka traadita võrk. Kas wifi tegemisega saavad hakkama kõik? Loo mulikult suudab iga \;Sulev \;ehitada pilvelõhkuja\, mis on ilus\, kena\, tug ev ja väga hea. Nagu ütleb Eesti vanasõna: \;Suuga teeb suure linna\, käega ei kärbsepesa gi.

Näitame teile\, kuidas planeerida traadita sidet\, kaabeldada nii\, et 802.3bt tüüp4 (10 0W) ei süütaks korrusejaotla magistrali ning kuidas valida õiged tugija amatüübid ning haldustarkvara.

 \;

Päeva teemad:< /b>

  • Traadita võrgu dis ain – Räägime\, milleks Wi-Fi disaini vaja on\, miks traditsioonilised lähenemised (“eksperdi kõhutunne” või “üks tugijaam x ruumi / r uutmeetri kohta”) ei tööta ning millised lähenemised töötavad.
  • Plaani kontroll ja mastid – Kuigi tänapäe vased simuleeritud võrgu plaanid on õigete sisendandmete korral väga t äpsed\, tasub enne suuremahulisist paigaldust luua ajutised võrgud ning simulatsiooni ja mõõdistuste vastavust kontrollida. Näitame erinevatess e tingimustesse mõeldud mastisüsteeme\, mis kiirendavad plaani valideeri mist nii kontorites\, kõrgetes ladudes kui väljas.
  • Kaabeldus – Traadita päev ei saaks traadita toimuda – mil listele tingimustele peab vastama Wi-FI võrgu vundamendiks olev kaablivõ rk? Süsteemset kaabeldust üldiselt võrguseadmetega sama tihti ei vaheta ta\, seega peab kaablivõrk garanteerima töökorra ja jõudluse mitmeteks tehnoloogilisteks generatsioonideks.
  • Sea dmed ja tarkvara – Lõppseadmed\, tugijaamad\, kontrollerid\, kommutaato rid\, haldustarkvara – planeerimise algfaasis kirjeldatud teenuse tagami seks on olulised kõikide süsteemi komponentide võimekused ning võimalu sed. Aruba näitab uusi seadmeid ning traadita- ja traadiga võrgu haldusk ulude minimeerimiseks mõeldud platvormi.

 \;

Traadit a tähendab parem traat!

 \;

 \;

Kohtumiseni!

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:OOF X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20190816T080817Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR