Andmekeskused

Andmekeskused on eraldiseisvad hooned, hoonete kompleksid või mingi eraldatud osa hoonest, mis on mõeldud ainult IKT seadmete majutamiseks ja käitamiseks. Andmekeskuse eesmärk on tagada sinna majutatud IKT-seadmete nõuetekohased füüsilised, klimaatilised, elektrotehnilised ja turvalisuse nõuded. 

Andmekeskuste projekteerimisel ja ehitamisel lähtume tavapäraselt TIA-942 ja ANSI/BICSI 002-2011ning ISKE rakendusjuhendist v 6.00 ja meetmete kataloogist v 6.00. 

Andmekeskuste turbeastmed

Anmekeskuste turbeastmed on määratud Infosüsteemide turvameetmete süsteemis ISKE.  ISKE määrab kolm turbeastet L, M, H, kui täiendavalt on kasutusel veel ka H+ turbeaste kõrge käideldavuse nõuetega andmekeskustele.  Kõrgema turbeastme saamiseks tuleb rakendada kõigi madalamate turbeastmete meetmeid.

L taseme andmekeskus (ka Tier 1)

L taseme andmekeskus on vastuvõtlik nii planeeritud kui planeerimata tegevusest tulenevatele riskidele ja katkestustele. Kui andmekeskusel on puhvertoiteallikas (UPS) või varu-elektrigeneraator, on need ühe mooduliga süsteemid ja neil on palju üksikuid tõrkeallikaid. Pakilised olukorrad võivad nõuda sagedasi seisakuid.

L taseme andmekeskus võib olla näiteks avaliku andmekogu enda juures mitte käitleva asutuse, kohaliku omavalitsuse (vallavalitsus) või selle allasutuse (kool, munitsipaalettevõte vmt) IT ruum, kuhu on majutatud võrguseadmed, telefonijaam, kohalik failiserver jne.

M taseme andmekeskus (ka Tier 2)

M taseme rajatised sisaldavad liiaseid komponente. Neil on puhvertoiteallikas (UPS), kuid neil on vajadus-pluss-üks-võimsusmudel (N+1), millel on terves ulatuses ühelõimeline jaotustee. 

M taseme andmekeskus võib olla näiteks ministeeriumi või selle allasutuse andmekeskus. M taseme andmekeskus võib asuda büroohoones või selleks eraldi ettenähtud andmekeskuse hoones. 

H taseme andmekeskus (ka Tier 3)

H taseme võimekus lubab tegevuskoha taristus sooritada mis tahes toiminguid IKT-riistvara tööd ühelgi moel häirimata.  Planeerimata tegevused, nagu töötõrked või rajatise taristu komponentide rikked, võivad siiski väiksema tõenäosusega andmekeskuses häireid põhjustada.

H taseme andmekeskus võib olla näiteks ministeeriumi või selle allasutuse andmekeskus. H taseme andmekeskus asub soovitatavalt eraldi selleks ette nähtud (sihtotstarbelises kasutuses) andmekeskuse hoones. Kui H taseme andmekeskus asub büroohoones, siis tuleb andmekeskuse ruumide asukoht hoones hoolikalt valida ja tarvitusele võtta täiendavad turvameetmed. H taseme andmekeskuses võib käitada kõrgete käideldavusnõuetega andmekogusid.


Fotol Telegrupi H taseme andmekeskus.

H+ taseme andmekeskus

H+ tase tagab tegevuskoha taristu sellise võimsuse ja suutlikkuse, mis lubab teha mis tahes toiminguid kriitilist koormust häirimata. Rikkekindlus tagab ka selle, et tegevuskoha taristu on suuteline taluma vähemalt üht ränka planeerimata riket või sündmust nii, et see kriitilist koormust ei mõjuta. See nõuab kaht samaaegselt aktiivset jaotusteed, tüüpiliselt süsteem-pluss-süsteem- konfiguratsioonis. 

H+ taseme andmekeskus võib olla näiteks ministeeriumi, sisejulgeoleku või kaitsejõudude kriitilisi andmeid või riigisaladusi hoidev ja töötlev andmekeskus. H+ taseme andmekeskus asub eraldi selleks ette nähtud (sihtotstarbelise kasutusega) andmekeskuse hoones, mis asub madala riskiga piirkonnas ja kus on tagatud kõrgendatud meetmed turvalisusele ja käideldavusele. 


Fotol jahutustorustik, jahutusvedeliku varupaak ning kahe kompressoriga jahutusseade, mis lülitatakse sisse vaid siis, kui välises õhu temperatuur ei ole jahutamiseks piisav.

Andmekeskuse efektiivsusnäitajad

Andmekeskuse efektiivsuse (PUE) igakuine jälgimine annab võimaluse tuvastada andmekeskuse tugisüsteemide toimimise häireid (nt kliimasüsteemide seadmed ei tööta normaalses töörežiimis) ning tuvastada üleliigselt töötavaid tugisüsteemide komponente.

Andmekeskuse efektiivsuse arvutamiseks tuleb kasutada järgmist valemit:

Andmekeskuse voolutarbe hulka tuleb muu hulgas lugeda:

  • IKT-seadmete voolutarve;
  • andmekeskuse tugisüsteemide voolutarve (kliima-, turva-, läbipääsu-, automaatikasüsteemid jne);
  • andmekeskuse elektrisüsteemide kaod (k.a UPS-de kaod);
  • andmekeskusega otseselt seotud ruumide (üldkasutatavad ruumid, büroo- ja laoruumid) energiatarve;
  • andmekeskuse ruumide ja perimeetri valgustus;
  • olmeelekter.

IKT-seadmete voolutarbe hulka tuleb lugeda:

Serveriruumi majutatud IKT-seadmete voolutarve; sideruumidesse majutatud IKT-seadmete voolutarve.

Andmekeskuse PUE keskmise väärtuse adekvaatseks hindamiseks tuleb aluseks võtta 12 järjestikulise kuu andmed.

Kuidas saab Telegrupp aidata?

Telegrupil on kõikide eelpool toodud turbeastmete andmekeskuste ehitamise kogemus ka võtmed kätte lahendusena.   

Telegrupp saab abiks olla lähteülesande koostamisel, vajaliku tehnoloogilise lahenduse (mis tüüpi jahutus, kas ja milline tõstetud põrand, kust ja kuidas elektritoited, võrguühendused jne) väljatöötamisel, kogu ruumi tehnoloogilise lahenduse ja süsteemide (jahutus, toide, gaaskustutus, valve, läbipääs, videovalve, kaablivõrk, varjestus) projekteerimisel ning ehitamisel. 

Hinnapakkumiseks ja konsultatsiooniks võta ühendust telefoni 6 800 888 või saada e-kiri telegrupp@telegrupp.ee


TEHTUD TÖÖDSwedpanga arvuti ja sidevõrk, serveriruum

Playtech arvutivõrk ja serveriruum

Tartu Ülikooli serveriruum
PARTNERID


APC serveriruumide täislahendused

ETS Lindgren serveriruumide varjestus